PreVet

Användarvillkor

 Denna dag 2022-06-01 har följande policy upprättats för preVet.
 

Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gällande ditt användande av preVet Abs, org. nr 559107–7655 , Sidenvävargatan 17, 753 19 Uppsala, (”preVet”) tillhandahållna informationstjänst via webbsidan [https://prevet.se/] eller (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du som användare vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera dessa Villkor och preVets integritets– och sekretesspolicy som du kan läsa här nedanför. Om du är yngre än 18 år, måste din förälder eller målsman läsa och godta dessa Villkor åt dig. Registrera dig inte, installera inte programmet och köp inget från vår webbsida innan du först har godkännande från din förälder eller målsman. Genom att acceptera dessa Villkor så intygar du att du är 18 år eller äldre eller att du har tillåtelse från din förälder eller målsman att köpa från vår hemsida, prenumerera på Tjänsten samt installera och använda applikationen.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner/samtycker du till och accepterar Villkoren samt Integritets- och sekretesspolicyn. Därmed ingås ett avtal mellan dig och preVet rörande användning av Tjänsten och behandling av dina personuppgifter i enlighet med uppställda ändamål. Vi ber dig därför att noggrant och med omsorg läsa igenom Villkoren så att du är väl införstådd med dessa innan du påbörjar något användande av Tjänsten. preVets behandling av dina personuppgifter regleras enligt nedan integritetspolicy och utgör en integrerad del av dessa Villkor.  

Användande av Tjänsten

2.1 Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att dela uppgifter om ditt/dina djurs aktuella och historiska data hos tredje man såsom veterinär och andra tjänsteleverantörer.

2.2 Du ansvarar för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

2.3 Tjänsten erbjuds i två olika former: dels en kostnadsfri variant (”preVet Basic”), dels en (”preVet Pro”) Genom att erlägga en betalning i enlighet med vid var tid gällande prislista (inklusive moms, men exklusive eventuella avgifter som tas ut av din mobiloperatör eller internetleverantör) kan du, förutom att ta del av det innehåll som tillhandahålls inom ramen för preVet Basic, ta del av utökade funktioner [Många djur i appen, Bifoga pdf, Påminnelsefunktion, Filtreringsfunktion, Kalendervy]. Om tredjepartsleverantörer tar ut avgifter i samband med ditt nyttjande av preVet Pro eftersträvar vi att upplysa dig särskilt om detta.

2.4 Betalningen för ditt användande av preVet Pro kan göras genom App Store eller Google Play. Notera att leverantören av betaltjänsten tillämpar separata villkor för användandet av deras tjänster, varför vi uppmanar dig att läsa igenom dessa noggrant.

2.5 preVet kan även komma att erbjuda dig nya tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar aktivera den nya tjänsten måste du godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

2.6 preVet och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till dig via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till dig ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. till dig. Om du har valt detta men inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du kontakta oss enligt punkt 9.1 nedan. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än preVet. Du uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

2.7 preVet kan komma att avidentifiera och anonymisera data som registreras i Tjänsten och använda denna för , statistik, personifiering, marknadsanalyser och analyser av användarbeteenden. Sådan data kan även överföras till våra samarbetspartners för forskningsändamål. Genom att du ingått avtal om användande av Tjänsten har du lämnat ett informerat samtycke/godkännande om att den data du registrerar avidentifieras och anonymiseras och används för dessa ändamål.

Immateriella rättigheter

3.1 preVet äger samtliga immateriella rättigheter såsom varumärke, upphovsrätt, patent och know-how till den Tjänst som tillhandahålls kunden.

3.2 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av preVet. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från preVet. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

3.3 Du ansvarar för och garanterar härmed att informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

Personuppgifter

4.1 Genom att skapa ett preVet-konto godkänner du att preVet behandlar personuppgifter enligt de rutiner som framgår av preVets integritets- och sekretesspolicy samt att preVet sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av integritets- och sekretesspolicyn.

preVets ansvar för Tjänsten

5.1 preVet har rätt att när som helst avsluta ditt konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka preVet eller tredje man skada.

5.2 preVet har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. preVet kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. preVet kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

5.3 preVet ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller preVets samarbetspartners.

5.4 Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

5.5 preVet har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. preVet skall med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med preVet innan de ändrade Villkoren träder i kraft. Du säger upp avtalet med preVet genom att avsluta ditt konto och prenumeration hos preVet, se punkt 6.1 och 6.2.

Avsluta ditt konto

6.1 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom  att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet enligt kontaktuppgifter nedan i punkt 9.1. preVet kommer då att radera hela ditt konto och all data i det kontot inklusive personuppgifter, dock med undantag av sådana uppgifter som preVet enligt lag måste spara samt uppgifter som har avidentifierats och/eller anonymiserats i forskningssyfte. Se närmare om preVets behandling av personuppgifter i vår Integritets- och sekretesspolicy .

6.2 Du säger upp din prenumeration (preVet-pro) via tredjepart (Appstore eller Google play).

Överlåtelse

7.1 preVet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har PreVet rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. Sådana underleverantörer är i vissa fall preVets personuppgiftsbiträden, läs mer om detta i vår Integritets- och sekretesspolicy.

Tvist

8.1 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontakt

9.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Om du vill kontakta preVet avseende synpunkter och/eller klagomål, vänligen vänd dig till:

preVet AB

Kontaktperson: Jenny Gagnér

Sidenvävargatan 17,

753 19 Uppsala

Telefon: +46 73 – 51 22 857

E-post: support@prevet.se

Integritets- och sekretesspolicy

 Denna dag 2023-07-20 har följande policy upprättats för preVet.

1.1 Denna integritets- och sekretesspolicy (“Policyn”) gäller då preVet AB org. Nr 559107-7655 , Sidenvävargatan 17, 753 19 Uppsala, (”preVet”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”). 

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera våra allmänna villkor och därigenom även denna Policy. Om du är yngre än 18 år, måste din förälder eller målsman läsa och godta de allmänna villkoren åt dig. Registrera dig inte, installera inte programmet och köp inget från vår webbsida innan du först har godkännande från din förälder eller målsman. Genom att acceptera de allmänna villkoren så intygar du att du är 18 år eller äldre eller att du har tillåtelse från din förälder eller målsman att köpa från vår hemsida, prenumerera på Tjänsten samt installera och använda applikationen. 

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att preVet hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att preVet ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt punkterna 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande dina rutiner med avseende på djurskötsel som du har låtit preVet få del av, inklusive att du har ett avtal med preVet får behandlas och lämnas ut till preVets samarbetspartners enligt punkt 4.2. 

1.4 Du kan när som helst välja att säga upp ditt avtal med oss genom att avsluta ditt konto hos preVet. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet enligt kontaktuppgifter nedan i punkt 9.1. preVet kommer då att radera och/eller avidentifiera eller anonymisera information som kan hänföras till dig, med vissa undantag i enlighet med punkt 2.3 nedan. 

Insamling och behandling av personuppgifter 

2.1 preVet samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten. De personuppgifter som samlas in är dina kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, användarnamn, e-post och telefonnummer, uppgifter om IP-adress och positionsdata, Firebase Cloud Messaging token samt uppgifter om ditt/dina djur såsom namn, ålder, ras, färg och chip- och registreringsnummer. Vid köp av app och/eller prenumeration på app samlas även information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) in av tredjepart (AppStore/Apple Inc och Google Play). preVet ansvarar inte för sådana tredjeparters behandling av dina personuppgifter. preVet samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 7. 

2.2 preVet får i första hand tillgång till personuppgifter och annan data genom att du registrerar dessa direkt i Tjänsten. Vi kan även komma att få tillgång till uppgifter via tredje parter, såsom t.ex. veterinärer och hovslagare. preVet kan även skicka data från Tjänsten om dig samt ditt/dina djur till sådana tredje parter. Överföring av sådana uppgifter till eller från preVet sker enbart efter en aktiv begäran från dig. 

2.3 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt och finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet enligt kontaktuppgifter nedan i punkt 10.1.  preVet kommer då att radera hela ditt konto och all data i det kontot inklusive personuppgifter, dock med undantag av sådana uppgifter som preVet enligt lag måste spara och därmed fortsätta behandla. preVet kan även komma att spara uppgifter längre om det behövs för att bevaka preVets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

Varför vi behandlar personuppgifter 

3.1 preVet behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. Huvudsakligen behandlar preVet personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. 

3.2 preVet behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter dina preferenser, beteenden, behov eller livsstil. preVet kan även komma att behandla dina personuppgifter på så sätt att andra användare kan ta del av ditt namn och din e-postadress i samband med olika tjänster och funktioner som erbjuds inom Tjänsten. 

3.3 Om du inte vill att preVet behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring ska du anmäla detta till preVet enligt kontaktuppgifter nedan i punkt 9.1. 

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling 

4.1 Företagets kontaktuppgifter, namn, e-post och adress hanteras med grund i avtal och de allmänna villkoren, ett berättigat intresse och samtycke. 

4.2 Den rättsliga grunden för behandling av kunders uppgifter inom ramen för den tjänst som tillhandahålls är avtal (med befintliga kunder) och berättigat intresse (med möjliga kunder). 

4.3 Vi sparar också personuppgifter som behövs för fakturering (namn, adress); här är de lagliga grunderna både avtal och rättslig förpliktelse. 

4.4 För att kunna spara kundernas personuppgifter ber vi om kundernas samtycke. Samtycke inhämtas genom att kunden accepterar de allmänna villkoren och integritetspolicyn. En kund får bara samtycka om kunden fyllt 13 år, annars måste kunden be sina föräldrar att samtycka. Ett samtycke kan alltid återkallas. Då raderar vi kundens personuppgifter. Det gör vi också om kunden avregistrerar sig. 

Utlämning och överföring av data 

5.1 preVet kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om och hantering av ditt/dina djur till preVets samarbetspartners för forskningsändamål. Du ska dock vara trygg med att preVets samarbetspartners inte, med undantag av de fall som beskrivs i 4.2 nedan, kommer att kunna identifiera dig eller ditt/dina djur, eftersom den information som lämnas ut är avidentifierad och anonymiserad och således inte innehåller namn, personnummer, registreringsnummer, annan kontaktinformation eller andra personuppgifter. Samarbetspartnern har genom avtal förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja din eller ditt/dina djurs identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan preVets skriftliga godkännande. 

5.2 Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata preVets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. I vissa fall kan Tjänsten innehålla erbjudanden från extern samarbetspartner, t.ex. genom länk till samarbetspartnerns hemsida. Om du väljer att utnyttja ett sådant erbjudande kan som en följd av detta personuppgifter komma att överföras mellan preVet och aktuell samarbetspartner. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till samarbetspartner i försäkringsfrågor. I dessa fall är samarbetspartnern ensamt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. Det framgår alltid tydligt i Tjänsten när ett erbjudande tillhandahålls av annan än preVet. preVet kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för preVets räkning, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer i preVets annonsnätverk. Sådana bolag blir våra personuppgiftsbiträden, se mer i punkt 8.1. 

5.3 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES för att säkerställa funktionalitet med t ex Apples och Google plays uppdaterings- och prenumerationsfunktion. Genom att skapa ett preVet-konto godtar du att dina personuppgifter kan behandlas, överföras och lagras utanför EU/EES. När preVet överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd såsom att landet har en adekvat skyddsnivå eller att preVet, eller vår underleverantör, gör det med stöd av standardavtalsklausuler (standard contractual clauses, SCC)  som har antagits av EU-kommissionen. Standardavtalsklausulerna kan utgöra en grund för överföring om båda parter har åtagit sig att iaktta standardiserade dataskyddsbestämmelser i avtalsarrangemanget. 

Ändringar av Policyn 

6.1 preVet har rätt att när som helst ändra denna Policy. preVet ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta dig vid kommande ändringar av Policyn. Om du inte godtar ändringarna i Policyn har du rätt att säga upp avtalet med preVet. Du säger upp avtalet med preVet genom att avsluta ditt konto hos preVet. 

Datasäkerhet 

7.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till preVet. preVet har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Cookies 

8.1 preVets Tjänster på preVets webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att preVet ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig. preVet samlar även in, analyserar och samkör information om användning för de syften som framgår av punkten 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan preVet tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. 

8.2 När du laddar ner preVets app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver PreVet lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att preVet ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen godkänner du att PreVet lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att PreVet lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen. 

Registrerades rättigheter 

9.1 preVet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. preVet anlitar ett antal personuppgiftsbiträden för att kunna leverera Tjänsten. Du kan vid begäran få ta del av vilka personuppgiftsbiträden vi anlitar genom att kontakta oss enligt punkten 9.1 nedan. preVet säkerställer att samtliga personuppgiftsbiträden efterlever dataskyddslagstiftningen och vår Policy och interna rutiner och att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-.avtal) tecknas. 

9.2 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har dessutom rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för begärd ändring. 

9.3 Tveka inte att kontakta preVet om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan i punkten 9.1 

9.4 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till IMY. Kontaktuppgifter till IMY återfinns på https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/ 

Kontaktuppgifter 

10.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Om du vill kontakta preVet avseende synpunkter och/eller klagomål, vänligen vänd dig till: 

preVet AB 

Kontakperson: Jenny Gagnér 

Sidenvävargatan 17

753 19 Uppsala

Telefon: +46 73 – 51 22 857 

E-post: support@prevet.se